MEGHÍVÓ

Tisztelt Hitelező, Vagyonfelügyelő!

Az ALBA MOLARIS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft „csődeljárás alatt” ( ALBA MOLARIS Kft. cs.a., székhelye:8000 Székesfehérvár Váralja sor 1-3., cégjegyzék száma:07-09-010528, csődeljárás kezdő időpontja: 2017. november 11.) 2018. szeptember 5. napján 10 órai kezdettel

ismételten csődegyezségi tárgyalást tart,

melyre tisztelettel meghívjuk.


Az egyezségi tárgyalás helye: a Társaság székhelye 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. II. emelet Tárgyaló

A Cstv. 8.§ (2) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti iratokat az alábbi helyen és időpontban lehet megtekinteni:

ALBA MOLARIS Kft. cs.a. székhelyén: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. 2018. augusztus 27. napjától munkanapokon 9 és 14 óra között.

Felhívjuk a hitelezők figyelmét arra, hogy az egyezségi tárgyaláson személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviselőknek e minőségüket a vagyonfelügyelő számára igazolniuk kell (képviseleti jogosultságot igazoló eredeti aláírási címpéldány vagy annak közjegyzői által hitelesített másolata, illetve a cégszerűen aláírt meghatalmazás eredeti példányának átadásával). Kérjük, hogy az ismételt egyezségi tárgyalásra személyi igazolványát és lakcímkártyáját hozza magával. Gazdasági társaságok esetén szükséges a Társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, egyéb szervezet esetén pedig a hiteles bejegyző végzés. Egyéni vállalkozók esetén szükséges az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét és adószámát igazoló okirat.

Székesfehérvár,2018. augusztus 15.

Kunos Zsolt
ügyvezető igazgató

Mellékletek: 1./ 1991. évi XLIX.tv. 8.§ (2) bekezdésben meghatározott iratok,

2./ Fizetőképesség helyreállítását célzó program és előzetes egyezségi javaslat.
MEGHÍVÓ

Tisztelt Hitelező, Vagyonfelügyelő!

Az ALBA MOLARIS Élelmiszeripari és Kereskedelmi  Kft „csődeljárás alatt” ( ALBA MOLARIS Kft. cs.a., székhelye:8000 Székesfehérvár Váralja sor 1-3., cégjegyzék száma:07-09-010528, csődeljárás kezdő időpontja: 2017. november 11.)

 
2018. május 11. napján 10:00 órai kezdettel

ismételten csődegyezségi tárgyalást tart,

melyre tisztelettel meghívjuk.

Az egyezségi tárgyalás helye:
 a Társaság székhelye 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. II. emelet Tárgyaló.

 

A Cstv. 8.§ (2) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti iratokat az alábbi helyen és időpontban lehet megtekinteni:

ALBA MOLARIS Kft. cs.a. székhelyén: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. címen 2018. május  2. napjától munkanapokon 8 és 14 óra között.

Felhívjuk a hitelezők figyelmét arra, hogy az egyezségi tárgyaláson személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviselőknek e minőségüket a vagyonfelügyelő számára igazolniuk kell (képviseleti jogosultságot igazoló eredeti aláírási címpéldány vagy annak közjegyzői által hitelesített másolata, illetve a cégszerűen aláírt meghatalmazás eredeti példányának átadásával).  Kérjük, hogy az ismételt egyezségi tárgyalásra személyi igazolványát és lakcímkártyáját hozza magával.  Gazdasági társaságok esetén szükséges a Társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, egyéb szervezet esetén pedig a hiteles bejegyző végzés. Egyéni vállalkozók esetén szükséges az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét és adószámát igazoló okirat.                                                 

Székesfehérvár, 2018. április 21.

 

                                                                                           Kunos Zsolt

                                                                                      ügyvezető igazgató

 

 

Mellékletek: 1./ 1991. évi XLIX.tv. 8.§  (2) bekezdésben meghatározott iratok,

                        2./ Fizetőképesség helyreállítását célzó program és előzetes egyezségi javaslat. 


Tisztelt Hitelező!

Az ALBA MOLARIS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft „csődeljárás alatt” ( ALBA MOLARIS Kft. cs.a., székhelye:8000 Székesfehérvár Váralja sor 1-3., cégjegyzék száma:07-09-010528, csődeljárás kezdő időpontja: 2017. november 11.)

2018.február 19.-én 11:00 órai kezdettel

ismételten csődegyezségi tárgyalást tart,

melyre tisztelettel meghívjuk.

Az egyezségi tárgyalás helye: a Társaság székhelye 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. II. emelet Tárgyaló.

Napirendi pontok:

1. Fizetőképesség helyreállítását célzó program és egyezségi javaslat ismertetése

2. Döntés a fizetőképesség helyreállítását célzó program, valamint egyezségi javaslat elfogadása vagy átdolgozása tárgyában

3. Döntés az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításának tárgyában 

A Cstv. 8.§ (2) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti iratokat az alábbi helyen és időpontban lehet megtekinteni:

ALBA MOLARIS Kft. cs.a. székhelyén: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. 2018. február 12. napjától munkanapokon 8 és 14 óra között.

Felhívjuk a hitelezők figyelmét arra, hogy az egyezségi tárgyaláson személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviselőknek e minőségüket a vagyonfelügyelő számára igazolniuk kell (képviseleti jogosultságot igazoló eredeti aláírási címpéldány vagy annak közjegyzői által hitelesített másolata, illetve a cégszerűen aláírt meghatalmazás eredeti példányának átadásával). Kérjük, hogy az ismételt egyezségi tárgyalásra személyi igazolványát és lakcímkártyáját hozza magával. Gazdasági társaságok esetén szükséges a Társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, egyéb szervezet esetén pedig a hiteles bejegyző végzés. Egyéni vállalkozók esetén szükséges az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét és adószámát igazoló okirat.

CSŐDELJÁRÁS ÉRTESÍTÉS

    Az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” ( székhelye:8000 Székesfehérvár Váralja sor 1-3. cégjegyzék száma: 07-09-010528, csődeljárás kezdő időpontja: 2017. november 11.) tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket, hogy a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 60 napon belül egyezségi tárgyalást fog tartani. A tárgyalás időpontját megelőző 8 munkanapot megelőzően a nyilvántartásba vett hitelezők részére az adós közvetlenül megküldi a meghívót, továbbá a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot, és egy előzetes egyezségi javaslatot.


    Az egyezségi tárgyalás időpontja 2018. év január hó 9. nap 10:00 óra, helye 8000 Székesfehérvár,  Váralja sor 1-3. , MARY-Ker Pasta Kft.  Tésztagyárának  Ebédlője, melyre az Alba Molaris Kft. „cs.a.” a tisztelt hitelezőket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint jelen hirdetmény útján meghívja, az egyezségi javaslat megismerhetőségét a 17. § (3) bek. szerint a Társaság székhelyén: 8000 Székesfehérvár,  Váralja sor 1-3. Irodaház I. emelet Tárgyaló helyszínen 2018.január 2. napjától munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között biztosítva. A 8. § (2) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők az egyezségi tárgyalás előtti 5. munkanaptól tekinthetik meg, az iratok megtekintésének helye a cég székhelye: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3. Irodaház  I. emelet Tárgyaló, munkanapokon 10:00-16:00 óra között.
Tájékoztatás az ALBA MOLARIS Kft.

csõdeljárásának megindításáról


Az ALBA MOLARIS Korlátolt Felelõsségû Társaság „csõdeljárás alatt” (cégjegyzékszáma: 07-09-010528; székhelye: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3)az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Hitelezõket:

A Székesfehérvári Törvényszék az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” kérelmére az 1.Cspk.2/2017/6 számú végzésével elrendelte az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” csõdeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történõ közzétételét.

A végzés értelmében a csõdeljárás kezdõ napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének idõpontja, azaz 2017.november 11. napja.

A végzés közzétételétõl az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdõ idõpontját megelõzõen, illetve azt követõen esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 120. napot követõ második munkanapon megszûnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelõ által ellenjegyzett jegyzõkönyvi határozat alapján végzést hoz.

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 12. § (1) bekezdés értelmében az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” adóssal szemben a csõdeljárás kezdõ napját megelõzõen keletkezett követeléseket - a törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében – 2017.11.11. napjától számított 30 (harminc) napon belül, illetve a csõdeljárás kezdõ napja után keletkezõ követeléseket az azokat megalapozó okiratok csatolásával 8(nyolc) munkanapon belül be kell jelenteni az illetékes Bíróság által kirendelt Credit-Audit Kft (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A, levelezési cím: 1386 Budapest Pf.:937) vagyonfelügyelõ és egyidejûleg az adós részére.

Az ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” tájékoztatja a tisztelt Hitelezõket, hogy a fennálló követeléseik vagyonfelügyelõ általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelõ összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a Credit-Audit Kft. 10700024-65644216-51200002 számú pénzforgalmi számlájára, „ALBA MOLARIS Kft. „cs.a.” regdíj” megjegyzéssel.

A határidõk és a regisztrációs díj vagyonfelügyelõ bankszámlájára történõ megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelõ általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.